dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Kontakt Assay Consulting

Assay Consulting Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 19 B
02-677 Warszawa

NIP: 5213744483
REGON: 365143716
KRS: 0000631630

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy: 10 000,00 złotych opłacony w całości

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Consulting sp. z o. o.
  ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000631630, NIP: 5213744483, REGON: 365143716
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem email: iod@assay.pl
 3. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest:
  • przekazywanie informacji handlowych, ofert lub zaproszeń do zawarcia umowy oraz newslettera, w tym czynności marketingu bezpośredniego, dotyczących usług i  produktów Assay za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • przekazywanie informacji handlowych, ofert lub zaproszeń do zawarcia umowy, w tym czynności marketingu bezpośredniego, dotyczących usług i  produktów Assay za pośrednictwem numeru telefonu (w tym automatycznych systemów wywołujących, np. wiadomości SMS lub MMS).
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.