dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Szukasz dobrej lokaty kapitału?
Skontaktuj się z nami!

Innowacyjne startupy z różnych segmentów rynku to szansa na stabilny rozwój portfela inwestycyjnego.

Wypełnij formularz i dowiedz się jak możemy zmienić świat na lepsze!

KLAZULA INFORMACYJNA
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Assay Management Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa KRS: 0000774998, NIP: 5213858838, REGON: 382740270, tel.: 22 292 04 80, e-mail: kontakt@assay.pl. 
 2. By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać Pani/Panu szczegółowych informacji wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może się Pan/Pani skontaktować z nim mailowo pisząc na adres: iod@assay.pl. Imię i nazwisko IOD podane są na naszej stronie internetowej. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy, zawarcia umowy oraz późniejszej realizacji jej postanowień (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Assay oraz podmiotów z Assay Group tj. Assay Consulting Sp. z o.o. oraz Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być nasi zaufani partnerzy oraz podmioty świadczące nam usługi kurierskie, pocztowe, prawne, informatyczne lub organy publiczne uprawnione do otrzymania danych na podstawie właściwych przepisów. 
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: 
  • do czasu wykonywania zawartej umowy, 
  • do czasu dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania łączącego Panią/Pana stosunku prawnego, 
  • do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu przesyłania ofert handlowych w tym marketingu bezpośredniego (jeżeli wyrazili Państwo zgodę na takie przetwarzanie) 
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: 
  • dostępu do swoich danych i uzyskania kopii danych (art. 15 RODO); 
  • sprostowania swoich danych (art. 16 RODO); 
  • usunięcia Pani/Pana danych (art. 17 RODO); 
  • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych (art. 18 RODO); 
  • przeniesienia swoich danych - w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z zawarciem i realizacją umowy, a także w związku z wyrażoną przez Pana/Panią zgodą (art. 20 RODO); 
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 21 RODO). 
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 9. Pozyskiwane przez nas dane osobowe nie będą przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.