dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Ogólna nota prawna

Wszelkie dane zamieszczone w tym serwisie internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy, a prezentowane są w celu opisu działalności prowadzonej przez podmioty wchodzące w skład Grupy Assay. W szczególności przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Informacje te nie stanowią również usługi doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub prawnego. 

Wszelkie wykresy i diagramy przedstawione w serwisie internetowym mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie stanowią doradztwa inwestycyjnego lub prognozy. Źródłem prezentowanych danych są obliczenia własne Grupy Assay, chyba, że co innego wynika z informacji zamieszczonych w serwisie internetowym. 

Grupa Assay dołożyła należytej staranności, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. 

Grupa Assay nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania lub też niemożności korzystania z informacji lub dokumentów zamieszczonych w niniejszym serwisie internetowym, w szczególności za braki oraz niepoprawność zamieszczonych informacji i dokumentów, które zaistniały z przyczyn od niej niezależnych. 

W serwisie internetowym mogą zostać zamieszczone linki do innych serwisów, których właścicielem jest inny podmiot niż Grupa Assay. Wówczas podmioty z Grupy Assay nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość oraz dostępność. 

Wycena aktywów należących do podmiotów z Grupy Assay – do której to wyceny odwołują się komunikaty zamieszczone w serwisie internetowym – dokonana została przy wykorzystaniu najadekwatniejszych metod wyceny, w tym historii transakcji oraz zdyskontowanych przepływów kapitałowych. Wszystkie procesy wycen wspomnianych aktywów, przeprowadzane są w zgodzie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi obowiązującymi na moment dokonywania wycen. 

Wszelkie informacje o wynikach osiąganych przez podmioty z Grupy Assay, które prezentowane są w tym serwisie internetowym, oparto na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości. Potencjalni inwestorzy powinni brać pod uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe – podlegające wahaniom rynkowym – wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanego kapitału. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w tym serwisie internetowym, w szczególności w celu podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu. 

Niniejszy serwis internetowy jest wyłączną własnością podmiotów wchodzących w skład Grupy Assay i korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie oraz zwielokrotnianie zawartości niniejszego serwisu internetowego jest zabronione. Wszelkie prawa do znaków towarowych, informacji i układu graficznego zamieszczonego w serwisie są wyłączną własnością podmiotów z Grupy Assay i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej. 

Grupa Assay zastrzega, że w każdym czasie treść i wygląd serwisu internetowego mogą zostać zmienione bez uprzedzenia użytkowników tego serwisu.