dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Strategia inwestycyjna

Każdej naszej akwizycji towarzyszy analiza sytuacyjna, poświęcona rozwojowi przedsięwzięcia w krótkim, średnim i długim okresie. Największy nacisk kładziemy na zespół, potencjał konkurencyjny, skalowalność i opcje wyjścia.

Nasi klienci mogą lokować swoje środki w:

Dłużne instrumenty finansowe

Dłużne instrumenty finansowe, w tym dłużne papiery wartościowe, reprezentują wierzytelności pieniężne płatne w określonych terminach. Ogólnie rzecz ujmując, stanowią określony dług przyjmujący różnorodne formy. Przykładami mogą być między innymi: czeki, weksle, obligacje. W przypadku Grupy Assay, inwestor nabywa dłużne instrumenty finansowe z określonym oprocentowaniem rocznym, co do zasady na okres 24 lub 36 miesięcy. Odsetki płatne są cyklicznie (np. co miesiąc), a cała zainwestowana kwota wypłacana jest na koniec okresu inwestycji.

W odniesieniu do dłużnych instrumentów finansowych, warto zwrócić uwagę na obligacje korporacyjne. To klasa inwestycji, która może stanowić balans pomiędzy oczekiwanym zwrotem z inwestycji a związanym z tą inwestycją ryzykiem. Co do zasady, obligacje korporacyjne emitowane są przez przedsiębiorstwa w celu pozyskania kapitału do prowadzenia działalności. Obligacja stanowi potwierdzenie, że emitent (przedsiębiorca) ma wobec nabywcy (inwestora, obligatariusza) dług. Nabywcy obligacji uprawnieni są zwykle do otrzymywania odsetek i zwrotu kapitału w terminie zapadalności obligacji. Obligacje korporacyjne to instrument finansowy, który warto rozważyć w zakresie finansowania podmiotów (emitentów) prowadzących działalność charakteryzującą się niskim i średnim ryzykiem biznesowym. Odsetki od obligacji mogą być wypłacane cyklicznie, w określonych odstępach czasowych (np. miesięcznie, kwartalnie), aż do wykupu obligacji (szczegółowe parametry obligacji opisane są każdorazowo w warunkach emisji obligacji).

Akcje i udziały w spółkach

Akcje (spółki akcyjna, prosta spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna) oraz udziały (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) reprezentują ogół praw i obowiązków danego akcjonariusza lub wspólnika wobec konkretnej spółki. W sytuacji, gdy spółka się rozwija i realizuje obrane cele, powinno się to przekładać na wzrost wartości jej akcji lub udziałów. Jeśli w wyniku zaangażowania się „dużego” inwestora do spółki wpłynie znaczny kapitał, może to spowodować zwiększenie jej zysku, z korzyścią również dla pozostałych akcjonariuszy lub wspólników, z którymi spółka może podzielić się zyskiem (na przykład poprzez wypłatę dywidendy).

Posiadanie akcji lub udziałów w tzw. startupach, tj. spółkach na wczesnym etapie rozwoju, które mają optymalne warunki do ekspansji i osiągnięcia sukcesu rynkowego (realnego podniesienia swojej wartości), daje możliwość stania się częścią tego sukcesu. Kompetentni i doświadczeni eksperci, z którymi współpracują wspomniane spółki, pomagają im w rozwoju, oferując wsparcie administracyjne, księgowe, prawne, marketingowe czy sprzedażowe – w tych obszarach, które są najbardziej newralgiczne dla każdej „początkującej” spółki. Dzięki temu, pomysłodawcy (właściciele) i pracownicy spółki mogą skupić się na rozwoju biznesu oraz skrócić czas dojścia do fazy urynkowienia i generowania przychodów.

Osoby wyrażające zainteresowanie pozyskaniem dodatkowych informacji odnośnie działalności funduszu i zarządzającego mogą skontaktować się z Zarządzającym ASI.

Zostań naszym partnerem

Podejmując decyzję inwestycyjną, bierzemy pod uwagę wiele czynników dotyczących rynku, kosztów koniecznych do poniesienia, czy też zespołu założycielskiego. Sukcesy naszych spółek portfelowych świadczą o skuteczności Grupy Assay. Dla nas równie kluczowe jest bezpieczeństwo i stabilność całego portfela inwestycyjnego. Dlatego jesteśmy obecni w wielu branżach i sektorach co pozwala nam minimalizować ryzyko rynkowe, konkurencyjne czy legislacyjne.

Assay Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „ASI”) jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym innym niż specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty. ASI działa w formie spółki komandytowo-akcyjnej, której wyłącznym przedmiotem działalności jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie m.in. z określoną polityką inwestycyjną oraz strategią inwestycyjną. Inwestorem ASI są – zgodnie z art. 8c ust. 1-3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 605, dalej: Ustawa o funduszach inwestycyjnych) – między innymi akcjonariusze spółki (akcjonariusze spółki komandytowo akcyjnej). ASI zarządza jej komplementariusz, czyli Assay Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako zewnętrznie zarządzający ASI („Zarządzający ASI”), który dzięki bogatemu doświadczeniu w zarządzaniu portfelem i ryzykiem ASI oraz dużą znajomością sektorów rynkowych, w ramach których ASI dokonuje inwestycji na podstawie m. in. swojej strategii inwestycyjnej, jest w stanie zaoferować inwestorom ASI atrakcyjne warunki ulokowania ich kapitału w ASI.

ASI jest wprowadzane do obrotu w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych wyłącznie wśród klientów profesjonalnych w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Klientem profesjonalnym może zostać również klient detaliczny, pod warunkiem uznania go za takowego przez Zarządzającego ASI na podstawie przejścia procedury sprawdzającej, o której mowa w art. 70k Ustawy o funduszach.

Aby zostać inwestorem ASI osoba, która nie spełnia kryteriów uznania jej z automatu za klienta profesjonalnego (na gruncie Ustawy o funduszach) musi więc na wstępie bezwzględnie przejść procedurę sprawdzającą czy posiadana przez nią wiedza i doświadczenie pozwalają jej na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami – procedura takowa jest prowadzona wyłącznie na jej wniosek przez Zarządzającego ASI, nigdy z automatu i to Zarządzający ASI podejmuje decyzje na podstawie wyników przejścia procedury, czy może daną osobę zakwalifikować jako klienta profesjonalnego.