dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Doradca ds. Sprzedaży

Capital Resources
Warszawa
Pełen etat

W tytule maila wpisz "Kariera". Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W związku z dynamicznym rozwojem Funduszu Assay, tj. Assay Management sp. z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. („ASI”), który prowadzi działalność inwestycyjno-akceleracyjną w obszarze młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw, poszukujemy do zespołu zarządzającego ASI (Assay Management sp. z o.o.) pracownika na stanowisko: Doradca ds. sprzedaży

Do zadań na stanowisku należy nawiązywanie oraz utrzymywanie relacji z klientami. Praca odbywa się na tzw. „ciepłych leadach”, tzn., że rozmowy są prowadzone z osobami, które przeszły wstępną weryfikację i mogą być potencjalnie zainteresowani podjęciem współpracy. Proces sprzedaży odbywa się poprzez kontakt telefoniczny oraz bezpośrednie spotkania z Klientami. Poszukujemy osób charyzmatycznych z lekkością do nawiązywania kontaktów.

Opis stanowiska:

Doradca ds. Sprzedaży / Capital Resources Manager 

Doświadczenie mile widziane, ale nie wymagane. 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w stabilnej firmie na umowę o pracę, 
 • Wysokie zarobki (pensja podstawowa + prowizja), 
 • Szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych, 
 • System pracy na tzw „ciepłych” leadach, 
 • Posiadamy pełne wsparcie działu administracyjno-prawnego, 
 • Aktywny udział w rozwoju firmy, 
 • Szkolenia, stałe wsparcie merytoryczne z zakresu CRM, sprzedaży, działalności funduszu oraz podmiotów współpracujących, 
 • Niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon służbowy, baza kontaktów), 
 • Pracę w zespole profesjonalistów, otwartych na współpracę, 
 • Dla najlepszych możliwość awansu w strukturach firmy, 
 • Możliwość uczestniczenia w programie Multisport, pakietów medycznych.

Wymagania:

 • Nienaganna dykcja i prezentacja, 
 • Silna motywacja, samodyscyplina i zaangażowanie w wykonywaną pracę, 
 • Łatwość nawiązywania kontaktów i utrzymywania relacji, 
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i chęć dalszego rozwoju zawodowego, 
 • Dyspozycyjność, 
 • Działanie z energią i entuzjazmem

Mile widziane:

 • Doświadczenie w sprzedaży, 
 • Zainteresowanie finansami oraz rynkami inwestycyjnymi, 
 • Doświadczenie w relacjach z Klientem biznesowym. CV prosimy kierować na adres kariera@assay.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.


Prosimy o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. Wzór klauzuli:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych dla celów rekrutacji z ogłoszenia ……………………………………. przez ……………………………… w celu realizacji procesów rekrutacji.”

Data …………………………………………… Podpis ………………………………………………………………………………………

Przykładowa treść zgody dla celów dalszej rekrutacji:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji z ogłoszenia ……………………………………. przez ……………………………………….. także po jej zakończeniu – w celu prowadzenia dalszej rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia ogłoszenia wyników niniejszej rekrutacji. Zapoznałem się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie.”

Data …………………………………………… Podpis ………………………………………………………………………………………


Informujemy że w oparciu o przepisy prawa przetwarzamy dane osobowe kandydatów niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

Wysyłając zgłoszenie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez Administratora.

Spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest ASSAY MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Dariusza Chmielewskiego, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@assay.pl;
 3. administrator będzie przetwarzał dane osobowe kandydatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c), art. 4 pkt 11 oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy; podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji;
 4. możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez administratora danych rekrutacji; w tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 6. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorom);
 7. administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu rekrutacji; administrator danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok; wyrażenie zgody jest dobrowolne;
 9. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, Infolinia: 606-950-000); więcej informacji odnośnie dochodzenia praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się̨ na stronie www.uodo.gov.pl;
 10. dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;
  Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator danych zastrzega jednak, że przesłanie do administratora danych CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych – świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.