dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Dlaczego warto inwestować z nami?

Każdej naszej akwizycji towarzyszy analiza sytuacyjna, poświęcona rozwojowi przedsięwzięcia w krótkim, średnim i długim okresie. Największy nacisk kładziemy na zespół, potencjał konkurencyjny, skalowalność i opcje wyjścia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu ryzykiem oraz dogłębnej znajomości rynku, Grupa Assay jest w stanie zaoferować stopy zwrotu z inwestycji, trudne do osiągnięcia w przypadku tradycyjnych produktów inwestycyjnych.

Inwestuj z nami

Podejmując decyzję inwestycyjną, bierzemy pod uwagę wiele czynników dotyczących rynku, kosztów koniecznych do poniesienia, czy też zespołu założycielskiego. Sukcesy naszych spółek portfelowych świadczą o skuteczności Grupy Assay. Dla nas równie kluczowe jest bezpieczeństwo i stabilność całego portfela inwestycyjnego. Dlatego jesteśmy obecni w wielu branżach i sektorach, co pozwala nam zachować wysoką odporność na ryzyko rynkowe, konkurencyjne czy legislacyjne i zapewnić analogicznie wysokie bezpieczeństwo kapitału.

 • 18

  startupów* w różnych sektorach rynku – fintech, gamedev, e-mobility, blockchain, AI etc.

 • 131

  milionów PLN** – to wycena naszego portfela spółek

 • 5

  oddziałów w największych miastach w Polsce – Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków, Wrocław

 • 700 +

  zadowolonych beneficjentów

* Ze względu na prowadzone akwizycje, liczba startupów może rosnąć
** Szacowana wartość na dzień 31.12.2022 r

Szukasz dobrej lokaty kapitału?
Skontaktuj się z nami!

Innowacyjne startupy z różnych segmentów rynku to szansa na stabilny rozwój portfela inwestycyjnego. Wypełnij formularz i dowiedz się jak możemy zmienić świat na lepsze!

KLAZULA INFORMACYJNA
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Assay Management Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa KRS: 0000774998, NIP: 5213858838, REGON: 382740270, tel.: 22 292 04 80, e-mail: kontakt@assay.pl. 
 2. By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać Pani/Panu szczegółowych informacji wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może się Pan/Pani skontaktować z nim mailowo pisząc na adres: iod@assay.pl. Imię i nazwisko IOD podane są na naszej stronie internetowej. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy, zawarcia umowy oraz późniejszej realizacji jej postanowień (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Assay oraz podmiotów z Assay Group tj. Assay Consulting Sp. z o.o. oraz Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być nasi zaufani partnerzy oraz podmioty świadczące nam usługi kurierskie, pocztowe, prawne, informatyczne lub organy publiczne uprawnione do otrzymania danych na podstawie właściwych przepisów. 
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: 
  • do czasu wykonywania zawartej umowy, 
  • do czasu dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania łączącego Panią/Pana stosunku prawnego, 
  • do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu przesyłania ofert handlowych w tym marketingu bezpośredniego (jeżeli wyrazili Państwo zgodę na takie przetwarzanie) 
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: 
  • dostępu do swoich danych i uzyskania kopii danych (art. 15 RODO); 
  • sprostowania swoich danych (art. 16 RODO); 
  • usunięcia Pani/Pana danych (art. 17 RODO); 
  • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych (art. 18 RODO); 
  • przeniesienia swoich danych - w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z zawarciem i realizacją umowy, a także w związku z wyrażoną przez Pana/Panią zgodą (art. 20 RODO); 
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 21 RODO). 
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 9. Pozyskiwane przez nas dane osobowe nie będą przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Assay Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „ASI”) jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym innym niż specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty. ASI działa w formie spółki komandytowo-akcyjnej, której wyłącznym przedmiotem działalności jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie m.in. z określoną polityką inwestycyjną oraz strategią inwestycyjną. Inwestorem ASI są – zgodnie z art. 8c ust. 1-3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 605, dalej: Ustawa o funduszach inwestycyjnych) – między innymi akcjonariusze spółki (akcjonariusze spółki komandytowo akcyjnej). ASI zarządza jej komplementariusz, czyli Assay Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako zewnętrznie zarządzający ASI („Zarządzający ASI”), który dzięki bogatemu doświadczeniu w zarządzaniu portfelem i ryzykiem ASI oraz dużą znajomością sektorów rynkowych, w ramach których ASI dokonuje inwestycji na podstawie m. in. swojej strategii inwestycyjnej, jest w stanie zaoferować inwestorom ASI atrakcyjne warunki ulokowania ich kapitału w ASI.

ASI jest wprowadzane do obrotu w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych wyłącznie wśród klientów profesjonalnych w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Klientem profesjonalnym może zostać również klient detaliczny, pod warunkiem uznania go za takowego przez Zarządzającego ASI na podstawie przejścia procedury sprawdzającej, o której mowa w art. 70k Ustawy o funduszach.

Aby zostać inwestorem ASI osoba, która nie spełnia kryteriów uznania jej z automatu za klienta profesjonalnego (na gruncie Ustawy o funduszach) musi więc na wstępie bezwzględnie przejść procedurę sprawdzającą czy posiadana przez nią wiedza i doświadczenie pozwalają jej na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami – procedura takowa jest prowadzona wyłącznie na jej wniosek przez Zarządzającego ASI, nigdy z automatu i to Zarządzający ASI podejmuje decyzje na podstawie wyników przejścia procedury, czy może daną osobę zakwalifikować jako klienta profesjonalnego.