closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter
Assay Group

Relacje inwestorskie

O FIRMIE

Assay Management
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Assay
Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna

ul. Cybernetyki 19B
02-677 Warszawa

Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, prowadzi działalność na podstawie wpisu Komisji Nadzoru Finansowego do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi z dnia 7 czerwca 2019 r. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050. Kapitał zakładowy: 613 089,00 złotych, opłacony w całości.