closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter
Assay Group

Obligacje

Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym o stałym dochodzie. Taka forma pozyskiwania kapitału jest wykorzystywana przez firmy, jednostki samorządowe oraz rządy do finansowania projektów i operacji. Właścicielami obligacji są wierzyciele emitenta. Szczegóły dotyczące obligacji obejmują datę końcową spłaty kapitału pożyczki na rzecz właściciela obligacji i zwykle zawierają warunki płatności zmiennych lub stałych odsetek dokonywanych przez pożyczkobiorcę.

Akcje

Akcje są rodzajem papierów wartościowych, które oznaczają proporcjonalną własność emitenta. Uprawniają akcjonariuszy do części aktywów i zysków korporacji, której akcje posiadają. Akcje są kupowane i sprzedawane głównie na giełdach, ale mogą być również sprzedawane prywatnie. Stanowią podstawę prawie każdego portfolio. Transakcje kupna i sprzedaży akcji są objęte regulacjami, które chronią inwestorów przed nieuczciwymi praktykami.

Weksle

Weksel jest dłużnym papierem wartościowym. Stanowi bezwarunkowe zobowiązanie emitenta do wypłacenia określonej osobie określonej sumy pieniężnej w wyznaczonym terminie. Weksle są alternatywą dla obligacji oraz innych inwestycji o stałym dochodzie. Przedsiębiorcy i inwestorzy częściej decydują się na TĘ formę współpracy, ponieważ każdy weksel wystawiany jest indywidualnie, co powoduje większą elastyczność przy ustalaniu warunków i parametrów transakcji niż np. w obligacjach.

Koinwestycje

Podejmując decyzję inwestycyjną, bierzemy pod uwagę wiele czynników dotyczących rynku, kosztów koniecznych do poniesienia, czy też zespołu założycielskiego. Sukcesy naszych spółek portfelowych świadczą o skuteczności Grupy Assay. Dla nas równie kluczowe jest bezpieczeństwo i stabilność całego portfela inwestycyjnego. Dlatego jesteśmy obecni w wielu branżach i sektorach, co pozwala nam zachować wysoką odporność na ryzyko rynkowe, konkurencyjne czy legislacyjne i zapewnić analogicznie wysokie bezpieczeństwo kapitału.