closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter
Assay Group

Kontakt Assay Management

Assay Management Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 19 B
02-677 Warszawa

NIP: 5213858838
REGON: 382740270
KRS: 0000774998

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy: 60 000,00 złotych opłacony w całości

Telefon: +48 22 292 04 80

Inspektor Ochrony Danych:

Dariusz Chmielewski
email: iod@assay.pl

Adres korespondencyjny:
ul. Cybernetyki 19 B
02-677 Warszawa

Formularz kontaktowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o.
  ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.

Information on personal data processing
In connection with the consent/consents referred to above, in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation), I consent to the processing of my personal data by Assay and acknowledge that:

 1. The controller of my personal data is:
  Assay Management Sp. z o.o.
  ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warsaw
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. I can contact the Data Protection Inspector – Dariusz Chmielewski - at the email address: iod@assay.pl
 3. The purpose of my personal data processing is:
  • providing commercial information, offers or invitations to conclude a contract and a newsletter, including direct marketing activities, concerning Assay services and products via e-mail,
  • providing commercial information, offers or invitations to signing a contract, including direct marketing activities, concerning Assay's services and products via a telephone number (including automatic calling systems, e.g. text messages or MMS messages).
 4. The recipients of My personal data are bodies authorized by law to obtain My personal data.
 5. My personal data will be maintained for the period necessary to provide the service.
 6. I hold the right to:
  • access My data - Art. 15 GDPR,
  • rectify of My data - Art. 16 of the GDPR);
  • of being forgotten (requesting the deletion of My data) - Art. 17 of the GDPR),
  • restrict the processing of My data - Art. 18 of the GDPR)
  • transfer of my data - Art. 20 of the GDPR,
  • raise objections and not to be subject to decisions based on automated processing - Art. 21 of the GDPR)
  • lodge a complaint with a supervisory authority Art. 77 of the GDPR.
 7. My personal data will not be transferred to any third countries or countries outside the European economic area.
 8. I provide My personal data voluntarily, as they are necessary for the provision of services, including the purposes of processing thereof.
Pełna informacja »