dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Prawnik / Radca prawny / Adwokat

Dział Prawny
Warszawa
Pełen etat

W tytule maila wpisz "Kariera". Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Opis stanowiska

Do naszego Działu Prawnego poszukujemy osoby, która uczestniczyć będzie w obsłudze prawnej świadczonej na rzecz zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną („ASI”) oraz rozwijających się spółek portfelowych ASI (startupy).

Zakres obowiązków:

 • bieżąca obsługa ASI i zarządzającego ASI, zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Kodeksem spółek handlowych, 
 • bieżące doradztwo korporacyjne na rzecz spółek portfelowych ASI, w tym sporządzanie projektów umów handlowych oraz pozostałych dokumentów korporacyjnych i transakcyjnych (m.in. protokołów z posiedzeń organów spółek oraz aktów notarialnych), 
 • wsparcie przy obsłudze transakcyjnej w ramach portfela aktywów ASI, w tym m. in. przy emisji papierów wartościowych oraz tworzeniu praw udziałowych, jak również procesach M&A, 
 • udział w procesach badań prawnych due diligence, 
 • współpraca z kancelariami zewnętrznymi, 
 • prowadzenie korespondencji z organami administracji publicznej oraz sądami, 
 • dokonywanie analiz oraz sporządzanie opinii prawnych.

Wymagania:

 • absolwent studiów prawniczych, posiadanie uprawnień radcy prawnego lub adwokata będzie dodatkowym atutem, 
 • minimum trzy lata praktycznego doświadczenia zawodowego zdobytego w trakcie obsługi prawnej na rzecz spółek prawa handlowego w kancelarii prawnej lub jako prawnik in-house, 
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa handlowego (w szczególności regulacji dotyczących spółek prawa handlowego i obrotu papierami wartościowymi) oraz prawa cywilnego; 
 • mile widziana znajomość przepisów prawa rynku kapitałowego (w szczególności krajowych i unijnych regulacji dotyczących alternatywnych funduszy inwestycyjnych oraz emisji instrumentów finansowych), jak również wytycznych KNF z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego, 
 • mile widziana znajomość przepisów prawa własności intelektualnej (w szczególności prawa autorskiego w zakresie branży gamedev), 
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 
 • samodzielność, dokładność i rzetelność w wykonywaniu zadań, 
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność oraz orientacja na pracę w zespole.

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt cywilnoprawny w pełnym wymiarze godzin, 
 • atrakcyjne wynagrodzenie, 
 • szansę na rozwój przy realizacji ciekawych projektów, w tym świadcząc usługi na rzecz spółek prowadzących działalność w zakresie m.in. elektromobilności i gamedev, 
 • możliwość zdobycia unikatowej wiedzy w zakresie funkcjonowania ASI oraz zarządzającego ASI, 
 • pracę w przyjaznej, partnerskiej atmosferze z możliwością pracy zdalnej 
 • pakiet benefitów, m.in. prywatną opiekę medyczną, karty MultiSport, short Fridays i inne

Assay Consulting sp. z o.o.

Grupa Assay powstała z myślą o rozwoju działalności w obszarze doradztwa gospodarczego. Reagując na potrzeby naszych klientów, podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu działalności w kierunku prowadzenia obiecujących projektów inwestycyjnych. Tak rozpoczął się dynamiczny proces budowy, funkcjonującej dziś struktury organizacyjnej, zapewniającej młodym przedsiębiorstwom nie tylko kapitał na rozwój, ale i kompleksowe doradztwo pozwalające skutecznie konkurować nawet na najtrudniejszych rynkach.


Informujemy że w oparciu o przepisy prawa przetwarzamy dane osobowe kandydatów niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

Wysyłając zgłoszenie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez Administratora.

Spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest ASSAY CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Dariusza Chmielewskiego, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@assay.pl;
 3. administrator będzie przetwarzał dane osobowe kandydatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c), art. 4 pkt 11 oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy; podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji;
 4. możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez administratora danych rekrutacji; w tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 6. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorom);
 7. administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu rekrutacji; administrator danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok; wyrażenie zgody jest dobrowolne;
 9. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, Infolinia: 606-950-000); więcej informacji odnośnie dochodzenia praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się̨ na stronie www.uodo.gov.pl;
 10. dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;
  Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator danych zastrzega jednak, że przesłanie do administratora danych CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych – świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych dla celów rekrutacji z ogłoszenia ……………………………………. przez ……………………………… w celu realizacji procesów rekrutacji.”

Data……………………………………………Podpis………………………………………………………………………………………

Przykładowa treść zgody dla celów dalszej rekrutacji:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji z ogłoszenia ……………………………………. przez ……………………………………….. także po jej zakończeniu – w celu prowadzenia dalszej rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia ogłoszenia wyników niniejszej rekrutacji. Zapoznałem się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie.”

Data……………………………………………Podpis………………………………………………………………………………………