dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Czy Polacy boją się ryzyka i rynku finansowego?

Assay Group

Rynek finansowy w dwudziestym pierwszym wieku rozwija się niezwykle dynamicznie. Rozumie się przez to nie tylko wzrost ilościowy – wolumen transakcji w poszczególnych segmentach rynku finansowego – ale także pojawianie się nowych form alokacji posiadanego kapitału. Trzeba jednak pamiętać, że z inwestycjami wiąże się ryzyko utraty kapitału. Jego poziom różni się w zależności od specyfiki inwestycji. Czego boją się Polacy inwestujący swój kapitał? Czy ich sceptycyzm jest uzasadniony?

W co inwestują Polacy? Rynek finansowy w Polsce – liczby

Polski rynek finansowy jest dość mocno rozwinięty. Ponieważ fin tech, czyli obszar rynkowy, który jest połączeniem branży finansowej oraz nowoczesnych technologii cyfrowych, w Polsce rozwija się dość dynamicznie, Polacy chętnie angażują się w różnego rodzaju inwestycje. Sprzyjają temu takie rozwiązania jak na przykład nowoczesna bankowość internetowa (mobilna) oraz dostęp do aplikacji inwestycyjnych, które umożliwiają zakup zagranicznych instrumentów finansowych.

Ciekawych informacji w tym zakresie dostarcza przygotowany na zlecenie Fundacji Think! oraz Fundacji Citi Handlowy im. L. Kronenberga raport „Postawy Polaków wobec finansów”. Na podstawie opublikowanego zestawienia można wysnuć między innymi następujące wnioski:

 • rynki finansowe obecnie cieszą się dość dużym zainteresowaniem. Podczas gdy przed wybuchem pandemii mniej niż jedna dziesiąta respondentów aktywnie inwestowała posiadany kapitał, obecnie – tzn. w 2022 roku – jest to już niemal co czwarty badany. Wciąż jednak jest to dość niski w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie na rynku inwestycyjnym działa nawet… ponad połowa respondentów,
 • lokata lub rachunek oszczędnościowy to rozwiązanie, które jest wybierane przez niemal połowę Polaków,
 • mniej niż 8% jest zainteresowana akcjami,
 • obligacje skarbowe – stosunkowo najbezpieczniejszy instrument oszczędzania – wybiera zaledwie 7% badanych. Podobnie przedstawia się poziom zainteresowania, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne.

Z pewnością dalszemu wzrostowi popularności inwestycji nie sprzyja sytuacja na rynku finansowym. Turbulencje gospodarcze spowodowane przez pandemię koronawirusa oraz konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą to czynniki, w efekcie których rynki – w tym także rynek finansowy – charakteryzują się wysoką zmiennością.

Ryzyko inwestycji finansowych – nie wolno o nim zapominać!

Niezależnie od sposobu działania, jaki wybiorą posiadacze kapitału, nie wolno zapominać o ważnym zagadnieniu, jakim jest ryzyko inwestycji finansowych. Przez ryzyko rozumie się poziom prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń o negatywnych konsekwencjach. W przypadku inwestycji finansowych jest to możliwa utrata części lub nawet całości zaangażowanego kapitału.

Niestety, ryzyka związanego z inwestycjami finansowymi nie da się całkowicie zlikwidować… co nie oznacza jednak, że próby jego ograniczenia są z góry skazane na niepowodzenie. Wydaje się, że jest wręcz przeciwnie, a jeden ze sposobów na osiągnięcie celu stanowi dywersyfikacja. Dywersyfikacja to nic innego jak podzielenie kapitału między instrumenty różniące się między sobą pod kątem ryzyka, w tym na przykład:

 • aktywa o wysokim poziomie bezpieczeństwa – obligacje Skarbu Państwa, lokaty bankowe oraz konta oszczędnościowe,
 • aktywa inwestycyjne o średnim poziomie ryzyka, ale podlegające rynkom regulowanym – rozumie się przez to w szczególności akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych,
 • inwestycje alternatywne – kryptowaluty, kruszce, drogie alkohole, samochody itp.

Struktura portfela inwestycyjnego powinna być uzależniona od oczekiwań inwestora czy bieżącej i spodziewanej sytuacji gospodarczej. Jeszcze przed przystąpieniem do jakiejkolwiek inwestycji zaleca się zdobycie wiedzy finansowej. Trzeba pamiętać, że – co do zasady – im wyższe potencjalne zyski, tym poważniejsze ryzyko.

Inwestycje mogą dać wysokie zyski. Z drugiej jednak strony nierozważne inwestowanie na rynkach finansowych to w tak niepewnych czasach podwójne ryzyko utraty zaangażowanego kapitału. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji należy więc rzetelnie przemyśleć wszelkie „za i przeciw”.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: