closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter
Assay Group

Jaką wiedzę trzeba mieć, aby inwestować świadomie?

Inwestowanie pozwala przynieść satysfakcjonujące zyski w porównaniu np. z lokatą bankową czy kontem oszczędnościowym. Na takie działanie decydują się zarówno ludzie zamożni, jak i osoby inwestujące jedynie drobne kwoty. Niezależnie od tego, o jakich środkach finansowych mowa, trzeba posiadać solidną wiedzę na temat współczesnych rynków finansowych. Znajomość zasad dotyczących obrotu instrumentami inwestycyjnymi nie daje wprawdzie stuprocentowej gwarancji sukcesu, ale znacząco zwiększa szanse na atrakcyjny zarobek.

Co powinien obejmować poradnik inwestowania?

Idealny poradnik dotyczący inwestowania nie istnieje. Mimo to można wskazać aspekty, które powinien opanować każdy, kogo celem jest świadome inwestowanie. Do zagadnień, które należy opanować, należą między innymi takie dziedziny wiedzy jak:

  • zasady inwestowania, czyli na czym polega inwestowanie w poszczególne kategorie aktywów?
  • w co można zainwestować pieniądze, jeśli obawiamy się wysokiego ryzyka?
  • ryzyko inwestycyjne.

Zasady inwestowania, czyli jakie są rodzaje inwestycji finansowych?

Współczesny inwestor ma do wyboru różnego rodzaju inwestycje finansowe. Należą do nich między innymi takie rozwiązania jak:

  • akcje – są to papiery dające posiadaczom (akcjonariuszom) prawo do decydowania o losach spółki poprzez udział w walnym zgromadzeniu. W przypadku inwestorów indywidualnych akcje są jednak najczęściej przedmiotem obrotu spekulacyjnego, a źródłem zarobku – sprzedaż po cenie wyższej od kursu zakupu i prowizji,
  • ETFy, czyli takie papiery wartościowe, których kurs jest ściśle uzależniony od notowań „indeksu podstawowego”. Takim obiektem bazowym może być na przykład kurs wybranego surowca (złoto, lit, ropa naftowa) bądź notowania spółek z danego sektora, kraju lub indeksu giełdowego,
  • kontrakty terminowe.

Czy istnieją bezpieczne sposoby inwestowania pieniędzy?

Nie istnieje taki finansowy instrument inwestycyjny, z którym nie wiąże się żadne ryzyko. Na szczęście, na współczesnym rynku dostępne są takie rozwiązania, w przypadku których zagrożenie związane z utratą kapitału jest minimalne. Mowa tu między innymi o obligacjach Skarbu Państwa. Co ciekawe, dają one szanse na stosunkowo wysokie oprocentowane. Dzieje się tak szczególnie w przypadku obligacji indeksowanych inflacją – w tym przypadku roczna stopa zwrotu jest tym wyższa, im wyższy jest wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w gospodarce.

Ryzyko inwestycyjne a rentowność

Zazwyczaj, zależność przedstawia się w następujący sposób: im wyższy potencjalny zysk z inwestycji, tym poważniejsze ryzyko utraty części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. Przykładowo, obligacje dają mniejszą potencjalną stopę zwrotu niż akcje, ale to te ostatnie oznaczają możliwość osiągnięcia stopy zwrotu na poziomie wynoszącym kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent.

Z kolei szansę na wyjątkowo wysokie zarobki dają inwestycje alternatywne – zalicza się do nich na przykład kryptowaluty (waluty wirtualne). W takim przypadku należy jednak pamiętać, że obrót instrumentami alternatywnymi odbywa się najczęściej na rynkach nieregulowanych, a same instrumenty cechują się znacznie wyższym poziomem zmienności kursu. W efekcie może się okazać, że w krótkim czasie wartość danego aktywu spadła nawet o kilkadziesiąt procent.

Nauka inwestowania

Nauka inwestowania powinna obejmować przede wszystkim poznawanie pojęć dotyczących stricte rynku finansowego. Oprócz tego należy zadbać również o element praktyczny, czyli po prostu… samodzielne inwestowanie (na początek, najlepiej przeznaczyć na inwestycje niewielkie kwoty).

Takie działanie pozwoli nie tylko na wykorzystanie w praktyce wiedzy teoretycznej, ale także – co jest równie istotne – sprawdzenie, jak początkujący inwestor radzi sobie ze stresem oraz presją. Wbrew pozorom, czynnik psychologiczny jest niezbędnym elementem podczas inwestowania, a brak przygotowania może doprowadzić do paniki na giełdzie i podejmowania nieracjonalnych, a co za tym idzie – także kosztownych – decyzji.