dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Stopy procentowe - informacje podstawowe

Assay Group

Bank centralny może za pośrednictwem różnorodnych instrumentów wpływać na funkcjonowanie systemu gospodarczego w kraju. Do najczęściej stosowanych instrumentów w tym zakresie należą stopy procentowe oraz możliwość ich podnoszenia bądź obniżania. Czym charakteryzują się stopy procentowe w Polsce i jaki jest ich wpływ na krajową gospodarkę?

Stopy procentowe – istota. Kto jest odpowiedzialny za zmianę poziomu stóp w Polsce?

Decyzję odnośnie zmiany wysokości stóp procentowych podejmuje bank centralny. W Polsce jest to Narodowy Bank Polski (NBP) wraz z podległą mu Radą Polityki Pieniężnej (RPP). Regulacja stóp procentowych jest podejmowana w celu ustabilizowania poziomu inflacji, tj. stopy wzrostu średnich cen towarów i usług w kraju.

Wyróżnia się następujące rodzaje stóp procentowych:

 • stopa lombardowa. Stopa ta jest kosztem, po jakim bank centralny pożycza bankom komercyjnym środki pieniężne pod zastaw papierów wartościowych,
 • stopa redyskontowa (redyskonta weksli), po której bank centralny skupuje od banków komercyjnych weksle,
 • stopa referencyjna określająca koszty transakcyjne z tytułu obrotu papierami wartościowymi między bankami komercyjnymi,
 • stopa depozytowa (koszt, jaki bank komercyjny jest zobligowany ponieść w celu złożenia depozytu w banku centralnym).

Jakie jest znaczenie stóp procentowych?

Poziom stóp przekłada się pośrednio na stopy procentowe w bankach na przykład dla kredytów hipotecznych czy gotówkowych. W pewnym uproszczeniu, im wyższe stopy procentowe NBP, tym droższy staje się kredyt zaciągnięty przez „szarego” Kowalskiego. Decyzje są podejmowane przez bank centralny na podstawie analizy bieżącej i przyszłej sytuacji makroekonomicznej w kraju, kursu walutowego itd. Stanowią one główne czynniki określające stopę procentową, a zatem koszt korzystania z produktów finansowych banku.

Zmiany w zakresie stóp procentowych wywierają poważny wpływ na różne aspekty funkcjonowania krajowego systemu gospodarczego. Są to między innymi: inflacja czy stopa procentowa kredytu hipotecznego (a zatem jego koszt). To właśnie dlatego wysokość stóp procentowych jest zagadnieniem, które z uwagą śledzą zarówno profesjonalni ekonomiści, jak i na przykład kredytobiorcy.

Stopy procentowe w Polsce w 2022 roku – jaka jest ich wysokość w 2022 roku?

Jeśli chodzi o wysokość stóp procentowych, to zgodnie z decyzją podjętą podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w marcu 2022 roku ich wysokość jest następująca: 3,5%, 4,0%, 3,0% oraz 3,55% (odpowiednio dla stóp: referencyjnej, lombardowej, depozytowej oraz redyskontowej). Stopy te zostały kilkukrotnie podniesione na przełomie 2021 oraz 2022 roku.

Najprawdopodobniej w następnych miesiącach będą zarządzone dalsze podwyżki. Cel takiego działania jest prosty: zwalczyć wysoką zbyt wysoką inflację (przykładowo, w lutym 2022 roku towary i usługi podrożały średnio aż o 9,2% w porównaniu ze stanem sprzed roku).

Stopy procentowe a konflikt w Ukrainie

W dniu 24 lutego 2022 roku wybuchł konflikt zbrojny pomiędzy Ukrainą i Rosją. Aspekt militarny tych wydarzeń jest niezwykle istotny, ale należy pamiętać również o ważnych skutkach gospodarczych, jakie wywołuje konflikt toczący się między obydwoma krajami. Państwa te mają duży potencjał demograficzny i z tego powodu stanowią poważny rynek zbytu. Są one również ważnymi eksporterami produktów rolniczych (Ukraina) oraz gazu i węgla (Rosja) na rynku międzynarodowym. Nie powinny zatem nikogo dziwić pytania odnośnie tego, jaki jest wpływ obecnej sytuacji geopolitycznej np. na stopy procentowe w Polsce.

Zdaniem ekonomistów wojna w Ukrainie może skłonić Radę Polityki Pieniężnej do kontynuacji prowadzonej polityki. Oznacza to, że stopy procentowe będą najprawdopodobniej w dalszym stopniu podnoszone. Skala oraz tempo podwyżek nie są jednak jeszcze znane. Mimo powagi wojny nie przewiduje się jednak radykalnych zmian w funkcjonowaniu polskiej gospodarki. Jak twierdzą eksperci, jest ona w znacznym stopniu zabezpieczona przed negatywnymi skutkami konfliktu.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: