dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Recesja w Polsce niewykluczona - czy czeka nas może szybkie odbicie?

Assay Group

Zapewne każdy, kto choć w minimalnym stopniu śledzi wydarzenia gospodarcze z kraju i świata, dobrze zdaje sobie sprawę z tego, w jak trudnej sytuacji znajduje się Polska. Jeśli chodzi o perspektywy na najbliższe kilka lat, zdania ekonomistów i analityków rynkowych są mocno podzielone. Według części analityków czeka nas silna recesja gospodarcza; inni z kolei twierdzą, że nasz kraj w krótkim czasie wróci na drogę szybkiego rozwoju, którą kroczył przez ostatnie kilkanaście lat. Czym jest recesja? Czy taki stan grozi Polsce?

Co to jest recesja w gospodarce?

Zazwyczaj ekonomiści są zgodni co do tego, w jaki sposób definiować recesję. Stan ten, czasem określany również jako spowolnienie gospodarcze, to taka faza cyklu koniunkturalnego, w której aktywność uczestników rynku znacząco się zmniejsza. Najczęściej przejawia się to poprzez spadek:

 • tempa wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB)/dochodu narodowego (DN),
 • wydajności pracy – z uwagi na trudną sytuację gospodarczą przedsiębiorstwa nie są w stanie wdrożyć innowacyjnych technologii, co przekłada się na niższą efektywność pracy wykonywanej przez zatrudnioną kadrę,
 • innowacyjności,
 • liczby osób zatrudnionych – wzrost bezrobocia to jedna z najbardziej charakterystycznych oznak osłabienia gospodarczego,
 • inwestycji prywatnych,
 • popytu ze strony konsumentów detalicznych oraz klientów biznesowych. Taki stan rzeczy może (ale nie musi!) przełożyć się na zahamowanie tempa wzrostu cen w gospodarce lub nawet ich spadek. Niska inflacja i osłabienie gospodarcze nie są jednak zjawiskami, które zawsze idą ze sobą w parze. Jeśli kryzys został wywołany przez czynniki ekonomiczne, w tym np. wojnę utrudniającą dostęp do surowców energetycznych, kryzys nie będzie miał większego wpływu na poziom cen.

Zasadniczo przyjmuje się, że z recesją mamy do czynienia w sytuacji, gdy tempo przyrostu PKB utrzymuje się na poziomie niższym niż zero przez okres co najmniej dwóch kwartałów.

Recesja gospodarcza a polityka państwa

Spowolnienie gospodarcze to stan, który wymaga od państwa podjęcia szczególnych działań. Konieczne jest wykorzystanie instrumentów polityki monetarnej w celu zachęcenia obywateli do konsumpcji oraz inwestycji – zazwyczaj odbywa się to poprzez obniżenie stóp procentowych, w wyniku czego oszczędzanie staje się mniej opłacalne, ale kredyt jest tańszy.

Recesja gospodarcza to wyzwanie dla budżetu państwa – wydatki w tym okresie rosną, szczególnie w sektorze polityki socjalnej. Z drugiej strony do budżetu wpływa wówczas mniej przychodów z podatków.

Recesja w Polsce – czy to pewne?

W okresie ostatnich kilku-kilkunastu lat utrzymywał się wyraźny wzrost gospodarczy w Polsce. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) był on na poziomie wynoszącym zazwyczaj od 3% do 5%. W wyniku pandemii koronawirusa oraz kryzysu energetycznego spowodowanego m.in. wojną rosyjsko-ukraińską trend ten jednak załamał się. Przyrost PKB w roku 2020 roku wyniósł 2,8 proc. W 2021 roku było to już ok. 5,1 proc., aczkolwiek taki stan rzeczy wynikał z niskiej bazy porównawczej (2020 r.).

Jeśli chodzi o spadek PKB, skutki mogą być odczuwalne nawet przez kilka lat. Jednym z nich jest spadek realnych dochodów w społeczeństwie, a także możliwy ponowny wzrost bezrobocia, które przez lata utrzymywało się na rekordowo niskim poziomie (obecnie wciąż jeszcze mamy bardzo dobrą sytuację pod tym względem, a stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w sierpniu 2022 ok. 4,8%). Co ciekawe, zdaniem części ekonomistów, w tym m.in. przedstawicieli PFR, spadek PKB w Polsce nie będzie znaczący, a polską gospodarkę czeka „miękkie lądowanie” (źródło).

Inflacja a wzrost gospodarczy – jaka jest zależność?

Nie sposób ignorować wpływu inflacji na wzrost gospodarczy. Znaczny wzrost cen:

 • energii,
 • węgla opałowego,
 • żywności,

oznacza realne ubożenie znacznej części społeczeństwa. Uderza to w szczególności w mniej zamożnych obywateli – w ich gospodarstwach domowych wydatki na zakup żywności oraz energii to główna część wydatków. Tymczasem inflacja jest najbardziej widoczna właśnie w tej sferze.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: