dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Recesja bolesna dla kasy państwa

Assay Group

Nie ulega wątpliwości, że ostatnie lata to trudny czas dla światowych rynków, w tym także Polski. Ekonomiści z różnych środowisk twierdzą, że w 2022 roku wchodzimy w fazę cyklu gospodarczego określaną jako recesja. Jaki jest wzrost gospodarczy Polski na przestrzeni lat?

Wzrost gospodarczy

Na czym polega wzrost gospodarczy? Rozumie się przez to taką fazę cyklu koniunkturalnego, w którym – z punktu widzenia całej gospodarki krajowej – mają miejsce pozytywne zmiany. Do zjawisk typowych dla wzrostu gospodarczego zaliczamy na przykład:

 • spadek bezrobocia,
 • szybki wzrost produktu krajowego brutto,
 • inflację utrzymującą się na rozsądnym poziomie (tzn. w granicach bezpośredniego celu inflacyjnego),
 • stabilizację kursu walutowego.

Generalnie, wzrost gospodarczy to stan pożądany przez ekonomistów. Jest tak, ponieważ rozwojowi ekonomicznemu towarzyszy zazwyczaj stabilność oraz dogodne warunki dla rozwoju działalności gospodarczej.

Recesja – co to takiego jest?

Wyżej została przytoczona ogólna definicja wzrostu gospodarczego. Przeciwieństwem takiego stanu rzeczy jest recesja. Recesja (czasem określana także jako spowolnienie gospodarcze) oznacza znaczny spadek aktywności w całej gospodarce, trwający dłużej niż kilka miesięcy. Zjawisko to jest widoczne nie tylko w produkcji przemysłowej, ale także w zatrudnieniu, poziomie dochodów realnych w społeczeństwie oraz bilansie handlu zagranicznego.

Często dyskutuje się o przyczynach recesji gospodarczych. Niektórzy ekonomiści twierdzą, że jest to stan spowodowany zbyt niskim zagregowanym popytem w gospodarce (takie podejście postulował m.in. J. M. Keynes), który powoduje problemy finansowe przedsiębiorstw.

Oprócz tego przyczyn spowolnienia gospodarczego upatruje się czasem w niewłaściwej polityce gospodarczej (pieniężnej) państwa (M. Friedman, noblista). Z kole inni ekonomiści zwracają uwagę na czynniki pozaekonomiczne – dobrym przykładem jest tu pandemia koronawirusa oraz wojna rosyjsko-ukraińska.

Tak czy inaczej, recesja gospodarcza to stan dotkliwy dla finansów publicznych. Oznacza on mniejsze dochody budżetowe z tytułu VAT oraz podatków dochodowych (PIT, CIT), a także konieczność wypłaty zasiłków dla większej liczby osób bezrobotnych.

Czynniki wpływające na wzrost gospodarczy

Jeśli chodzi o czynniki wpływające na wzrost gospodarczy, zalicza się tu m.in. następujące determinanty:

 • jakość kapitału intelektualnego, poziom wykształcenia siły roboczej w danym społeczeństwie, motywacja do pracy,
 • jakość kapitału rzeczowego, w tym np. maszyn produkcyjnych oraz rolniczych,
 • poziom innowacji,
 • sytuacja międzynarodowa (geopolityczna).

Wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy

Nie sposób przecenić tego, jaki jest wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy. Przez inwestycje rozumie się tu wydatki (nakłady) ponoszone w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych w przyszłości.

W krótkim okresie inwestycje oznaczają zmniejszenie dochodów osiąganych przez przedsiębiorstwa. W długim jednak powinny przynieść dodatkowe dochody. Dotyczy to w szczególności inwestycji rozwojowych, które pozwalają na zwiększenie potencjału produkcyjnego.

Na co wpływ ma wysoki wzrost gospodarczy?

Wzrost inwestycji jest decydujący z różnych punktów widzenia. Jakość życia w danym społeczeństwie jest w dużym stopniu uzależniona właśnie od fazy cyklu koniunkturalnego, w jakiej znajduje się aktualnie gospodarka. Przykładowo, elementem charakterystycznym dla recesji jest bezrobocie. Jeśli zjawisko to zaczyna rozwijać się, a coraz więcej osób bez pracy stanowią ludzie długotrwale bezrobotni, może to przełożyć się na wzrost przestępczości.

Wzrost gospodarczy w Polsce i na świecie

Polska po transformacji gospodarczej z lat 90. ubiegłego stulecia, a następnie wejściu do struktur unijnych w 2004 roku, mogła cieszyć się długim okresem prosperity gospodarczej. Wzrost gospodarczy Polski na tle Europy w ciągu ostatnich kilkunastu lat był naprawdę imponujący. Oto przykładowe dane (dane Głównego Urzędu Statystycznego):

 • 3,1 proc. (2016 rok),
 • 4,9 proc. (2017 rok),
 • 5,4 proc. (2018 rok),
 • 4,1 proc. (2019 rok),

Są to naprawdę optymistyczne dane, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w analogicznym okresie tempo wzrostu gospodarczego w krajach UE (szczególnie tych rozwiniętych) zazwyczaj nie przekraczało ok. 2-3 proc. Obecnie, tj. w 2022 roku, sytuacja pod tym względem wygląda znacznie gorzej – jest to spowodowane ogólnoświatową recesją.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: