dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Oprocentowanie kredytów – co warto wiedzieć na ten temat?

Assay Group

Kredyty bankowe – pomimo częstej krytyki – to rozwiązanie, które niejednokrotnie okazuje się jedynym dostępnym wariantem. Pozwala ono w stosunkowo krótkim czasie pozyskać niezbędne środki do sfinansowania potrzeb konsumentów oraz przedsiębiorców. Decyzja o zaciągnięciu kredytu nie może być jednak podjęta pochopnie. Podczas składania wniosku o zdobycie finansowania należy brać pod uwagę przede wszystkim aspekty związane z oprocentowaniem kredytu.

Kredyt bankowy – co to jest?

Przez kredyt bankowy rozumie się umowę zawieraną między kapitałobiorcą i instytucją kredytową (bankiem). Kredytobiorca otrzymuje niezbędne środki finansowe, które zobowiązuje się spłacić w terminie i na warunkach szczegółowo określonych w umowie. Wynagrodzeniem dla banku są prowizje – im wyższa kwota kredytu oraz okres spłaty zobowiązania, tym większe wpływy uzyska bank z tego tytułu.

Biorcą kredytu może być osoba fizyczna lub prawna, która potrzebuje dodatkowych środków np. na rozwój firmy (kredyt inwestycyjny) lub zakup mieszkania/domu (kredyt hipoteczny).

Co wpływa na oprocentowanie kredytu bankowego?

Jednym z najważniejszych aspektów związanych z kredytem jest oprocentowanie. Jest to koszt, jaki musi ponieść kredytobiorca, by uzyskać środki pieniężne z banku. Zasadniczo, oprocentowanie składa się z dwóch głównych części składowych. Są one następujące:

stawka referencyjna (bazowa), która jest ustalana odgórnie na podstawie poziomu indeksu WIBOR 3M/6M (WIBOR to stopa procentowa, po jakiej banki deklarują się udzielić pożyczek na rynku międzybankowym);
marża, czyli wynagrodzenie dla banku za świadczone usługi. Marża stanowi swego rodzaju rekompensatę dla banku, który ponosi ryzyko niespłacenia zobowiązania przez kredytobiorcę. Generalnie, im wyższy kredyt i słabsza zdolność kredytowa wnioskodawcy, tym wyższa jest marża

Zmiana oprocentowania kredytu – z czego wynika?

Jak widać, jedną z głównych części składowych kosztu kredytu jest stawka referencyjna oparta o WIBOR. Ten ostatni zaś jest uzależniony od poziomu stóp procentowych banku centralnego. Narodowy Bank Polski decyduje się na podwyższanie/obniżanie stóp w celu schłodzenia gospodarki i inflacji lub odwrotnie, w celu pobudzenia gospodarki do inwestycji.

W takiej sytuacji wzrost raty kredytu następuje głównie wtedy, gdy mamy do czynienia z podwyższoną inflacją w krajowej gospodarce. Możemy to zaobserwować obecnie (stan na marzec 2022 roku): bank centralny kilkukrotnie podniósł w ciągu ostatniego półrocza stopy procentowe w celu powstrzymania inflacji. Efektem takich decyzji jest stopniowe podwyższanie oprocentowania kredytów. Koszty z tego tytułu ponoszą kredytobiorcy.

Zmiana oprocentowania kredytu a kurs walutowy

Istotną kwestią jest także wzrost raty kredytu w złotówkach. Kiedy dochodzi do takiej sytuacji? Odpowiedź jest prosta – gdy dochodzi do osłabienia krajowej waluty. Klasycznym przykładem takiej sytuacji są „frankowicze”, czyli osoby, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich. W połowie 2008 roku 1 frank szwajcarski był okresowo warty mniej niż 2 złote, jednak umocnił się on w następnych latach, osiągając wartość ok. 4 złotych w 2015 roku. Wskutek umocnienia się franka kredytobiorcy zostali zobligowani do opłacania znacznie wyższych rat, niż miało to miejsce w początkowym okresie kredytowania.

Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż wysokość rat frankowych jest każdorazowo ustalana na podstawie kursu franka szwajcarskiego do złotówki. W efekcie im mocniejszy frank, tym wyższa rata kredytu frankowego spłacanego w złotówkach.

Kredyty a konflikt w Ukrainie – jakie mogą czekać nas zmiany?

Wiele obaw budzi toczący się od 24.02.2022 roku konflikt w Ukrainie. W zasadzie nie powinno to nikogo dziwić. Istnieje ryzyko, że wojna między dwoma dużymi państwami może dodatkowo pogorszyć osłabiony kryzysem covidowym rynek światowy. Pesymistyczne prognozy dotyczą szczególnie sytuacji na rynku produktów rolniczych oraz paliw.

Wszystko wskazuje na to, że w celu przeciwdziałania inflacji Narodowy Bank Polski będzie w dalszym ciągu podwyższał stopy procentowe (referencyjną, lombardową, depozytową oraz dyskontową). Dowodem na to jest dokonana w dniu 08.03.2022 roku kolejna już podwyżka stóp. Ponieważ – jak już wspomniano – to od poziomu stóp procentowych uzależniony jest poziom WIBOR, dalsze niekorzystne zmiany oprocentowania kredytów (szczególnie hipotecznych) są wręcz pewne.

Podsumowanie

Mimo niekorzystnych zmian w gospodarce światowej oraz zdecydowanej polityki NBP nie ma powodów do paniki. Takie działania ze strony banku centralnego mają za zadanie chronić krajową gospodarkę przed takimi negatywnymi zjawiskami jak inflacja czy deprecjacja polskiego złotego.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: