dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Inwestowanie krótkoterminowe – na czym polega?

Assay Group

Lokowanie kapitału można podzielić ze względu na różne kryteria. Jednym z nich jest rozróżnianie poszczególnych inwestycji w oparciu o horyzont czasowy (czas trwania). Inwestycje krótkoterminowe stanowią jeden z najczęściej stosowanych typów lokowania kapitału. Jest to metoda, której głównym założeniem jest osiągnięcie zysku w ograniczonej wartości czasowej. Wskazujemy, czym charakteryzuje się inwestycja krótkoterminowa i na czym polega jej funkcjonowanie.

Inwestycje w ograniczonej perspektywie czasowej

Krótkoterminowe inwestycje to takie, które legitymują się terminem wymagalności krótszym niż 12 miesięcy począwszy od dnia bilansowego. Innym warunkiem zaliczenia aktywu do grona inwestycji krótkoterminowych jest fakt przeznaczenia do obrotu w perspektywie najbliższego roku finansowego. Zgodnie z przyjętym założeniem, inwestycje krótkoterminowe mają na celu osiągnięcie stosunkowo szybkiego zysku, np. w ramach odsetek bądź dywidend. Zgodnie z przyjętym w polskim systemie prawnym rozróżnieniem, inwestycje krótkoterminowe zalicza się do kategorii aktywów obrotowych. Szczegółowe wytyczne legislacyjne zostały umieszczone w obowiązującej ustawie o rachunkowości.

Jak inwestować krótkoterminowo – dla kogo ten sposób jest najlepszy?

Inwestowanie krótkoterminowe to jedna z metod powiększania kapitału w niedługiej perspektywie czasowej. Jest to sposób na lokowanie funduszy dla osób, którym zależy na osiągnięciu stosunkowo szybkich efektów inwestycyjnych. Pozwalają one na uzyskanie zarobku w krótkim czasie. Wiążą się najczęściej z większym ryzykiem i mniejszym bezpieczeństwem transakcyjnym. W skrajnych przypadkach ryzyko inwestycyjne określane jest mianem hazardowego. Zatem w co warto inwestować krótkoterminowo? W kontekście inwestycji tego typu ustawodawca wyróżnia dwie grupy aktywów:

 • krótkoterminowe aktywa finansowe,
 • inne inwestycje krótkoterminowe.

Do pierwszej grupy zalicza się m.in. dewizy, lokaty, akcje czy udziały, a także inne aktywa ściśle połączone z wartością finansową. Inne inwestycje zaliczane do podkategorii krótkoterminowych to m.in. lokowanie funduszy w metale szlachetne, dzieła sztuki, zabytki i przedmioty o pewnej sentymentalnej wartości. Wartość kapitału nie ma tutaj definitywnego znaczenia, gdyż ten rodzaj inwestycji rozpatrywany jest w kontekście czasu.

Czym są krótkoterminowe strategie inwestycyjne?

Strategie inwestycyjne to procesy, które składają się z trzech podstawowych części. Wskazują, kiedy należy otworzyć daną transakcję, jak nią zarządzać oraz kiedy zamknąć. Analiza techniczna to nieodzowny proces sprawdzania poszczególnych kursów akcji. Tego typu podejście analityczne stosuje się przy inwestycjach o krótkim terminie. W kontekście inwestowania krótkoterminowego na giełdach można przyjąć strategię np. zamykania aktywnych transakcji na koniec sesji giełdowej – w celu uniknięcia radykalnych zmian cen. Przyjęta strategia będzie zależeć przede wszystkim od celu, jaki postawił sobie inwestor. Musi być także stworzona w oparciu o indywidualne predyspozycje użytkownika, jego doświadczenie, umiejętności i wiedzę.

Cechy krótkoterminowych inwestycji

Krótkoterminowe lokowanie funduszy zakłada, że zainwestowanie środki nie będą pracowały na siebie przez długi czas – horyzont inwestycyjny jest w takim przypadku skrócony. Częstą praktyką inwestorów, ze względu na specyfikę inwestycji krótkoterminowych, jest lokowanie środków w aktywa stosunkowo bezpieczne, które nie będą podlegać nagłym wahaniom wartości. Stopa zwrotu może być niewielka – stąd też należy dokonać właściwej analizy przed podjęciem się takiej inwestycji, aby trafić w odpowiedni moment na rynku kapitałowym. W przypadku inwestowania w perspektywie długoterminowej inwestor uzyskuje możliwość „odpracowania” straconych funduszy, np. w wyniku bessy. W przypadku inwestycji krótkoterminowych takiej możliwości zwykle nie bierze się pod uwagę.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: