dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Assay Group

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego jest uważana za czynnik zwiększający bezpieczeństwo lokowania kapitału. Pozwala chronić i różnicować aktywa, w które zainwestowano środki finansowe. Dywersyfikacja może bazować na kilku opracowanych modelach różnicowania aktywów. Bywa także dzielona ze względu na okres inwestycyjny, stąd wyróżnia się dywersyfikację krótkookresową i długofalową. Wyjaśniamy, co to jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego i jaką rolę spełnia dla inwestorów.

Dywersyfikacja portfela inwestycji – definicja terminu

Dywersyfikacja to pojęcie ekonomiczne odnoszące się do różnicowania asortymentu, usług i innych dóbr w celu ograniczenia występowania ryzyka pogorszenia się koniunktury, np. w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dywersyfikacja inwestycyjna to brak decydowania się na lokowanie środków finansowych tylko w jeden typ aktywów. W praktyce oznacza to rozszerzenie źródeł zakupu aktywów w kontekście redukcji niepożądanych zjawisk. Dywersyfikacja portfela inwestycji jest uważana za rodzaj strategii inwestowania. Sama w sobie nie jest w stanie zniwelować ryzyka inwestycyjnego do zera, przyczynia się jednak do zmniejszenia ryzyka całkowitego.

Jakie są modele dywersyfikacji portfela inwestycyjnego?

Efekt dywersyfikacyjny może być uzyskany przy wykorzystaniu różnych modeli i typów sporządzania portfeli inwestycyjnych. Rozproszenie ryzyka inwestycji zależy od czynników związanych nie tylko z założeniami teoretycznymi modeli, ale również predyspozycjami samego inwestora. Warren Buffett, znany przedsiębiorca o międzynarodowej sławie inwestorskiej, wskazał niegdyś, że majątek przechodzi z kont niecierpliwych do tych, którzy wykażą się większą cierpliwością. Jest w tym sformułowaniu dużo prawdy, gdyż w aspekcie budowania zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych należy określić, m.in. jaki poziom utraty wartości aktywów jest do zaakceptowania przez osobę inwestującą. Wśród popularnych modeli dywersyfikacyjnych wymienia się m.in.:

 • lokalizacyjny – oznaczający inwestowanie w aktywy pochodzące z różnych krajów;
 • branżowy – komponowanie portfela inwestycyjnego w oparciu o aktywy z różnych branż;
 • ilościowy – polega na radykalnym zwiększeniu liczby posiadanych np. papierów wartościowych;
 • multi-asset – uwzględniający posiadanie wielu różnych aktywów zróżnicowanych klas.

Okresowa dywersyfikacja, a ryzyko portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja inwestycyjna może odnosić się w swojej postaci także do okresu różnicowania posiadanych aktywów. Wyróżnia się zatem dywersyfikację ukierunkowaną krótkoterminowo oraz tę, która ma dawać efekty w długim okresie. Oba modele, zhierarchizowane ze względu na czas trwania, różnią się między sobą specyfiką inwestowania. Dywersyfikacja krótkoterminowa skupia się zazwyczaj na kilku typach aktywów, a jej zróżnicowanie jest zależne od możliwości finansowych inwestora. Ma ona na celu redukcję ryzyka w krótkim okresie, jest zatem konstrukcją tymczasową. Długofalowa dywersyfikacja portfela inwestycyjnego charakteryzuje się większą rozłożystością aktywów. Musi być bardziej różnorodna i rozbudowana, gdyż w swojej formie będzie musiała przetrwać nawet kilkadziesiąt lat. Różni się także przewidywanymi zyskami – te w perspektywie długookresowej mają być znacznie większe, niż w przypadku dywersyfikacji doraźnej.

Budowanie zróżnicowanych portfeli inwestycyjnych

Dywersyfikacja inwestycyjna uwzględnia zatem lokowanie kapitału w różnorodne typy aktywów, m.in. akcje, obligacje i weksle. Coraz częściej w skład zróżnicowanych portfeli inwestycyjnych wchodzą także inne produkty, których notowania na rynkach giełdowych są stabilne, a jeśli zmieniają swoją pozycję, to głównie na korzyść inwestora. Proces tworzenia zróżnicowanego portfela inwestycyjnego nie jest w sam sobie trudny, gdyż może uwzględniać strategie już opracowane i wdrażane przez innych, bardziej doświadczonych inwestorów. Innym aspektem jest uzyskanie zysków czy realne obniżenie strat – tu musimy zawsze pamiętać, że nie da się tego jednoznacznie zagwarantować.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: