dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Czy widmo hiperinflacji jest w Polsce realne?

Assay Group

W zdrowo działającej gospodarce roczna stopa inflacji utrzymuje się na poziomie nie wyższym niż kilka procent. W trudnych warunkach może jednak dojść do sytuacji, w której zjawisko to wymknie się spod kontroli. Taka sytuacja jest określana jako tzw. hiperinflacja.

Co to jest hiperinflacja?

Inflacja jest zjawiskiem polegającym na ogólnym wzroście cen, a co za tym idzie – spadku realnej wartości pieniędzy. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne – od zbyt szybkiego wzrostu ustawowej płacy minimalnej, przez wzrost kosztów produkcji, aż po rosnące obciążenia podatkowe.

Według ogólnego podejścia wyróżnia się kilka rodzajów inflacji – są one następujące:

 • inflacja pełzająca (mniej niż 5% rocznie),
 • inflacja krocząca (od 5% do 10% w skali roku),
 • megainflacja (od około 15% do 50%),
 • inflacja galopująca (wzrost cen na poziomie do 100% w skali roku),
 • hiperinflacja (powyżej 100% rocznie).

Według komunikatu Narodowego Banku Polskiego roczna inflacja w Polsce wyniosła w marcu 2022 roku niemal 11%. Taki stan rzeczy oznacza, że przekroczyła już ona próg bariery dla inflacji kroczącej. Brakuje jedynie kilku procent do tego, by można było mówić o megainflacji.

Hiperinflacja w Polsce już była

Choć nie każdy (szczególnie młode osoby) zdaje sobie z tego sprawę, to w rzeczywistości Polska gospodarka miała już do czynienia z hiperinflacją w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. To niekorzystne zjawisko było efektem ubocznym planu transformacji gospodarki socjalistycznej w wolnorynkową (tzw. plan Balcerowicza). Największa inflacja w Polsce po 1989 roku miała miejsce w roku 1990. Roczna stopa inflacji wyniosła wówczas niemal 586%! Hiperinflacja była jednym z powodów, dla których zdecydowano się później na denominację pieniądza.

Z kolei najwyższa inflacja w Polsce wystąpiła w okresie międzywojennym na przełomie 1923 i 1924 roku. W tamtym czasie 1 dolar amerykański był wart niemal… 6,4 miliona marek polskich.

Czy hiperinflacja w Polsce to realne zagrożenie?

Jak pokazuje praktyka gospodarcza, hiperinflacja w polskiej oraz światowej gospodarce była wywoływana zazwyczaj przez radykalne przekształcenia gospodarcze i ustrojowe, a także wojny, kryzysy surowcowe itp. Bardziej pesymistyczni ekonomiści stoją na stanowisku, że Polsce grozi obecnie (tzn. w 2023 roku) hiperinflacja. Twierdzą oni, że zagrożenie to wynika z:

 • kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa,
 • konfliktem zbrojnym toczonym pomiędzy Ukrainą (dostawca m.in. artykułów rolnych) oraz Rosją (dostawca m.in. ropy, węgla i gazu).
  W efekcie tych zdarzeń w światowej gospodarce pojawiły się poważne problemy w łańcuchach dostaw. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że polski budżet jest osłabiony wprowadzanymi w ostatnich kilku latach transferami socjalnymi (abstrahując od tego, czy tego typu wydatki są uzasadnione) oraz tarczami finansowymi.

Z drugiej jednak strony trzeba mieć na uwadze, że:

 • Narodowy Bank Polski od kilku miesięcy prowadzi systematyczną, restrykcyjną politykę pieniężną, która ma na celu ograniczenie inflacji. Głównym przejawem takiego działania jest podwyższanie stóp procentowych: referencyjnej, lombardowej, depozytowej i redyskonta weksli,
 • Polska sukcesywnie zmniejsza zależność od rosyjskiego gazu i jest w tym wspierana przez wiele krajów Unii Europejskiej,
  podwyższanie wspomnianych już stóp procentowych najprawdopodobniej doprowadzi do spadku popytu na mieszkania, co powinno ograniczyć inflację,
 • rząd jest gotowy na dalsze działanie antyinflacyjne, w tym m.in. kontynuację podwyżek stóp.

Hiperinflacja w Polsce – podsumowanie

W polskiej gospodarce występuje obecnie kilka zjawisk, które mogą przyczynić się do dalszego wzrostu inflacji w gospodarce. Oczywiście, nie należy popadać w panikę i w pośpiechu pozbywać się wszystkich posiadanych oszczędności. Nierozważne działanie w kwestiach finansowych niemal zawsze prowadzi do bolesnych i kosztownych błędów.

Jak zatem należy się zachowywać? Kluczowe elementy to rozsądek oraz uważne śledzenie sytuacji makroekonomicznej i prognoz przygotowywanych przez analityków, a także przemyślane inwestycje.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: